Prana vinyasa & Hatha Yoga – Dalyan, Turkey June-17th -24th 2019